ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาก่อสร้าง 2764 วัน
ระยะเวลาทำงาน 2800 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ 36
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้ 100 %
ผลงานสะสมที่ทำได้ 96.86 %
ผลงานช้ากว่าแผน - %