images/thainrsa58/bg1.pngข่าวร้องทุกข์
images/thainrsa58/icon_new.png  สส.ก้าวไกล มองปมตัดสิทธิ์การเมือง น.ส.พรรณิการ์ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  กลุ่มผู้เสียหาย ร้อง สส.ก้าวไกล ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีถูกหลอกซื้อขายดาวน์รถ (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  ประชาชนหมู่ที่ 7 ต.จันทเขลม จ.จันทบุรี ขอสภาฯ ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกิน (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  ประชาชน จ.สุรินทร์ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทำกิน ต.หนองบัว อ.ดอนตูม จ.สุรินทร์ (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  สส.ชัชวาล ตั้งกระทู้ถามห่วงราคาโคเนื้อ กระบือ ตกต่ำ ด้าน รมช.เกษตรฯ แจงสั่งการเร่งกำจัดโรคในสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยต่อตลาดส่งออก (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากจากตัวแทนชาววังน้ำเขียว ที่เดือดร้อนถูกการรังวัดที่ดินของรัฐทับซ้อนที่ดินประชาชน (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  พรรคก้าวไกล ยื่นร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. .... เข้าสภา ให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน (21/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชน พื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (20/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการ สว. พบประชาชน ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างการรับรู้ผ่านหอกระจายข่าว (20/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  ประธานอนุ กมธ.การลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก วุฒิสภา มองนโยบายด้านเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลชุดใหม่ ยังขาดความชัดเจน แนะต่อยอดผลการศึกษาของ กมธ. ผลักดันให้เป็นนโยบาย (19/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  สว. พลโท จเรศักณิ์ ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลกระทบจากการถูกจำกัดสิทธิของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ (19/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  วุฒิสภา ส่งมอบการปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (19/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  สส.กาญจนา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 3 ตำบลในพื้นที่น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ (19/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  เลขานุการประธานสภาฯ เผยผลหารือ ประธานรัฐสภา-เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ หารือกฎหมายด้านสิทธิและเสรีภาพ (19/09/2566)
images/thainrsa58/icon_new.png  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ติดตามรับฟังปัญหาประชาชน จ.พิษณุโลก (19/09/2566)
images/thainrsa58/bg1.pngข้อมูลประชาสัมพันธ์
images/thainrsa58/icon_ncp.png  แบบคำร้องทุกข์สำหรับผู้เดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธฺการสภาผู้แทนราษฎร (17/07/2566)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  สถิติเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นต่อประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) (03/04/2566)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  สถิติเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นต่อประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) (28/02/2566)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น ต่อประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) (28/02/2566)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ (13/11/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ตรวจสอบสิทธ!! มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ย้ำเตือน!! บัตรประชาชนถ้าไม่จำเป็นอย่าให้ใครเด็ดขาด ถ้ายังต้องใช้สำเนาบัตรให้ถ่ายเพียงด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้น (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  พบปัญหากรณีซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ สามารถปรึกษาและแจ้งเรื่องได้ที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC" (1212 Online Complaint Center) โดย ETDA ใน 4 ช่องทาง (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  ศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (21/07/2563)
images/thainrsa58/icon_ncp.png  20 ก.ค. 63 พร้อมจ่าย!! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท (18/07/2563)