images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  กิจกรรม “รัฐสภารวมใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง" (20/11/2566)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกวดภาพถ่ายวันรัฐธรรมนูญ ภายใต้ธีม "รัฐสภาในมุมมองของประชาชน" (18/11/2566)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดภาพวาดวันรัฐธรรมนูญ ภายใต้ธีม " รัฐสภาในมุมมองของประชาชน" (18/11/2566)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (26/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย (19/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ (17/08/2565)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสีอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซ์้อรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑๑ รายการ และรายการคุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมภายในห้องควบคุมระบบถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและห้องควบคุมระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา จำนวนห้องละ ๒ ชุม รวมเป็น ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุสื่อสาร) จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/08/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกเกียรติบัตร จำนวน ๑๒ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน ๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกใส่เกียรติบัตร จำนวน ๒๖ ปก และแฟ้มปกคำกล่าวรายงาน จำนวน ๒ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกั้นกันตกแบบสแตนเลส จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) (25/04/2566)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (20/12/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (19/12/2565)
แสดงทั้งหมด...   
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngEbook
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (06/11/2563)
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (06/11/2563)
แสดงทั้งหมด...   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

View My Stats