« พฤศจิกายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
images/visit/bar_activity2.jpgปี พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายอะซูมิ จุน ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาญ๊่ปุ่น    นายอะซูมิ จุน ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาญ๊่ปุ่น
คณะองค์การบริหารกิจการนักเรียน สภาที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจการนักเรียน และครู บุคลากร โรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลา    คณะองค์การบริหารกิจการนักเรียน สภาที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจการนักเรียน และครู บุคลากร โรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลา
 คณะองค์การบริหารกิจการนักเรียน สภาที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจการนักเรียน และครู บุคลากร โรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลา    คณะองค์การบริหารกิจการนักเรียน สภาที่ปรึกษาองค์การบริหารกิจการนักเรียน และครู บุคลากร โรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลา
คณะคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    คณะคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 คณะอาจารย์ นิสิต และเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     คณะอาจารย์ นิสิต และเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะอาจารย์และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน 36 คน     คณะอาจารย์และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน 36 คน
ตณะวุฒิสภาญี่ปุ่น    ตณะวุฒิสภาญี่ปุ่น
คณะสมาคมสื่อมวลชนประเทศเวียดนาม และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯของไทย    คณะสมาคมสื่อมวลชนประเทศเวียดนาม และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯของไทย
 คณะมิชชันทีมจากประเทศเกาหลีใต้ และสมาชิกคริสตจักรนิมิต กรุงเทพฯ    คณะมิชชันทีมจากประเทศเกาหลีใต้ และสมาชิกคริสตจักรนิมิต กรุงเทพฯ
คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา    คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
คณะผู้อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11    คณะผู้อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11
คณะบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง  ​​​    คณะบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ​​​
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร (An Overview of Parliamentary Responsibilities: Strengthening the Institutions)     ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของรัฐสภาและการพัฒนาองค์กร (An Overview of Parliamentary Responsibilities: Strengthening the Institutions)
คณะนักเรียน และครูผู้ควบคุมดูแลจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี    คณะนักเรียน และครูผู้ควบคุมดูแลจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตณะสภาประชาคม องค์การบรีหารส่วนจังหวัดกระบี่    ตณะสภาประชาคม องค์การบรีหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม "คืนสู่เหย้า คนวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน"    คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม "คืนสู่เหย้า คนวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน"
สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี     ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ดูทั้งหมด>>
images/visit/bar_activity2.jpgปี พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะเครือข่ายชุมชนเขตพญาไท    คณะเครือข่ายชุมชนเขตพญาไท
โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส    โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"    คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"
คณะสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย    คณะสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    คณะเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร    นักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี    โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
คณะนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย จ.สมุทรปราการ    คณะนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย จ.สมุทรปราการ
คณะนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้า    คณะนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้า
คณะรัฐสภาสัญจรเด็กและเยาวชน     คณะรัฐสภาสัญจรเด็กและเยาวชน
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา จังหวัดกระบี่    คณะองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา จังหวัดกระบี่
คณะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี    คณะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี
ดูทั้งหมด>>
ขออภัยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระบบจองเยี่ยมชมรัฐสภาปิดให้บริการชั่วคราว
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
วีดิทัศน์รัฐสภา


  • รัฐสภาไทย 2564    download_icon

  • The National Assembly of Thailand 2021    download_icon

  • นำชมรัฐสภาไทย    download_icon

  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

 แสดงทั้งหมด...