หน้าหลัก  แผนที่หน่วยงาน Code Link FAQ  
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บเพจฯ
 
FAQ
 
ศนูย์รับเรื่องราวร้องทกุข์
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
facebook ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 

FAQ

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1 : สถานภาพของศูนย์สื่อสาร สปท.ภายหลัง สปท.สิ้นสุดวาระ
คำตอบ : ด้วยเหตุที่ศูนย์ฯ ตั้งขึ้นตามนโยบายของประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ สปท.ในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/1 และมาตรา 39/2 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดวาระลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช มาตรา 266 อันส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต้องยุติภารกิจในการสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คำถามที่ 2 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายหลัง สปท.สิ้นสุดวาระ
คำตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศสามารถส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.หรือสภาพัฒน์ฯ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Facebook Fanpage : ร่วมปฏิรูปประเทศ, โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๔๙, ทางไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 วงเล็บมุมซอง "คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน... ")
คำถามที่ 3 : ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของ สปท.
คำตอบ : - ฐานข้อมูลการดำเนินงานของ สปท. : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=NRSA_DB
คำถามที่ 4 : ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล "ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน"
คำตอบ : http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099 (สภาพัฒน์ฯ)

หน้า : 1 


 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2504