-- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เสียงปฏิรูปประเทศ
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พิธีส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560

วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐  นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ พิธีส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรีร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ผ่านมา ว่าภารกิจที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลปัจจุบันมี ๓ อย่าง ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปจึงเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีความยั่งยืนพอสมควร โดยไม่ให้เกิดปัญหานั้น ๆ ซ้ำขึ้นมาอีก สำหรับผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีดังนี้
๑. เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีส่วนสำคัญในการศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูป ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๗ ถึง ๒๖๑จากนั้นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ส่งมอบงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการนี้ นายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ได้เสียสละทำหน้าที่ เพื่อวางรากฐานให้ประเทศมี
ความแข็งแกร่ง เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ และขอบคุณคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศทุกคณะ ที่ได้มุ่งมั่น ตั้งใจ เสนอการปฏิรูปด้านต่าง ๆ มายังรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้กล่าวถึง
จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจำนวน ๑๑ ด้าน ตลอดจนแนวทาง
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่ได้จัดทำบน
พื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในปี ๒๕๗๙ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว
ประกอบด้วย
๑. ความมั่นคง
๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงานและโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.) เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ของชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เรื่องที่นายกรัฐมนตรี มีดำริให้เสนอปฏิรูป อาทิ การจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ และมี
บางเรื่องที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ อาทิ โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย
คลองด่าน การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น ๓. ผลงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะแม่น้ำ ๕ สายที่จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีจำนวน ๑๘๘ เรื่อง

 

download download Download all images download
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2244 2500 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 5 ต.ค. 58)