images/thainrsa58/bg1.pngข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการร้องเรียนการให้บริการ
images/thainrsa58/follow.png  บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/thainrsa58/follow.png  e-Book ข้อมูลการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/thainrsa58/follow.png  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/thainrsa58/follow.png  ช่องทางร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/thainrsa58/follow.png  คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการฯ
images/thainrsa58/bg1.pngผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการให้บริการฯ
images/thainrsa58/follow.png  สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ข้อ ๒.๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง) (20/09/2563) (11/11/2563)
images/thainrsa58/follow.png  สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ข้อ ๒.๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง) (20/05/2563)
images/thainrsa58/bg1.pngกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
images/thainrsa58/follow.png  ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓
images/thainrsa58/follow.png  ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการร้องขอ และการโฆษณาคำชี้แจง เนื่องจากการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๖๓
images/thainrsa58/follow.png  ประกาศ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/thainrsa58/follow.png  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/thainrsa58/follow.png  ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒